ทีมแพทย์รักษา

ผศ.นพ.ศยาม เวศกิจกุล

ความเชี่ยวชาญ
มะเร็งวิทยานรีเวช

พ.ญ.จีรวรรณ เวศกิจกุล

ความเชี่ยวชาญ
ด้านผิวหนัง สิว ฝ้า ความงาม

นพ.ประชา สัจจะปกาสิต

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรม

นพ.วชิระ โมกมล

ความเชี่ยวชาญ
อายุรกรรมระบบต่อมไร้ท่อ

นพ.ศิษฏจิต ชัยรัตน์

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์

นพ.วิชัย ศรีประทักษ์

ความเชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.นรีลักขณ์ พิทักษ์ดำรงวงศ์

ความเชี่ยวชาญ
ด้านกุมารเวชศาสตร์

พญ.กฤษณา เพิ่มทองชูชัย

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิสัญญีวิทยา

นพ.กิตติพงษ์ สาริวงษ์

ความเชี่ยวชาญ
ด้านกระดูกและข้อ

นพ.เมษา ศรีสุพรรณ

ความเชี่ยวชาญ
เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.ญาดา ทองอยู่

ความเชี่ยวชาญ
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. โยคินเดอร์กุมาร อาฮูยา

ความเชี่ยวชาญ
เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล

ความเชี่ยวชาญ
อายุรศาสตร์

นพ.พงศกร พ่วงภิญโญ

ความเชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ครอบครัว

นพ.เม่งห่ง โทสินธิติ

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พท.ป. อัจฉรา พินิจการ

ความเชี่ยวชาญ
แพทย์แผนไทยประยุกต์

พญ.พนิดา คณาพันธ์

ความเชี่ยวชาญ
กุมารเวช

นพ.ผดุงเกียรติ เศรษฐกุล

ความเชี่ยวชาญ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ. อภัย วิวัฒน์ชัยกุล

ความเชี่ยวชาญ
รังสีวิทยา

พญ. ณัฐปภัสร์ รังรองธานินทร์

ความเชี่ยวชาญ
เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล

ความเชี่ยวชาญ
จิตแพทย์

พญ.นันท์นภัส อัศวพิศวัส

ความเชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ครอบครัว

นพ.ชนมวรรธน์ บุณยนฤธี

ความเชี่ยวชาญ
กระดูกและข้อ

นพ.จุติสิน เลิศบุญยพันธ์

ความเชี่ยวชาญ
กระดูกและข้อ

นพ.กันต์ธีระ ณรงค์แรง

ความเชี่ยวชาญ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.เมธี พงษ์สนั่น

ความเชี่ยวชาญ
เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.สมกมล บุญญประภา

ความเชี่ยวชาญ
แพทย์ หู จมูก และคอ

พญ. กิติยา ศรีธนานุวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ
กุมารแพทย์

นพ.ปิยบุตร ปลื้มใจ

ความเชี่ยวชาญ
แพทย์เวชเวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.อาภรณ์ จิรวิศัลย์

ความเชี่ยวชาญ
จักษุแพทย์

นพ.สมพันธ์ ผดุงเกียรติ

ความเชี่ยวชาญ
ออร์โธปิดิกส์

นพ.ณัณฐ์ธนนท์ ชัยวรณัชนันท์

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์

พญ.ขวัญจิตร โภคาผล

ความเชี่ยวชาญ
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

พญ. ปัทมาภรณ์ เนตรมุกดา

ความเชี่ยวชาญ
ประสาทวิทยา

นพ.ทรงอดุล ยอดมาลัย

ความเชี่ยวชาญ
โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

พญ.อัญชิสา จันทร์สุวรรณ

ความเชี่ยวชาญ
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา