หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ. โยคินเดอร์กุมาร อาฮูยา

ชื่อ - สกุล นพ. โยคินเดอร์กุมาร อาฮูยา
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ เวชปฏิบัติทั่วไป
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

เวลาออกตรวจ