หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.ศิษฏจิต ชัยรัตน์

ชื่อ - สกุล นพ.ศิษฏจิต ชัยรัตน์
แผนก ศัลยกรรม
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ภาษา ไทย,อังกฤษ
การศึกษา

-แพทยศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

เวลาออกตรวจ