หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ.ญาดา ทองอยู่

ชื่อ - สกุล พญ.ญาดา ทองอยู่
แผนก สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

เวลาออกตรวจ