หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ.อาภรณ์ จิรวิศัลย์

ชื่อ - สกุล พญ.อาภรณ์ จิรวิศัลย์
แผนก จักษุวิทยา
ความเชี่ยวชาญ จักษุแพทย์
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต ด้าน จักษุวิทยา

เวลาออกตรวจ

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department

วันจันทร์ - ศุกร์ Monday - Friday  8.00-12.00