หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ. ณัฐปภัสร์ รังรองธานินทร์

ชื่อ - สกุล พญ. ณัฐปภัสร์ รังรองธานินทร์
แผนก แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ เวชปฏิบัติทั่วไป
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

เวลาออกตรวจ