หน้าแรก >> งานติดตามคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการเอกชนในระบบ สปสช จ.เชียงใหม่

Feb
22
งานติดตามคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการเอกชนในระบบ สปสช จ.เชียงใหม่

ตามที่คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเชตพื้นที่ (อคม.)เขต ๑ เชียงใหม่ มีมติให้อคม. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามคุณภาพมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการนั้น

ในการนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ จึงขอลงเยี่ยมรพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ ได้มีการนำเสนอการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป และหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านที่ให้บริการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงานภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา

0.jpg (791 KB)

1.jpg (803 KB)

2.jpg (653 KB)

3.jpg (730 KB)

4.jpg (877 KB)

5.jpg (813 KB)