หน้าแรก >> สิทธิประกันสังคม ขูดหินปูน วันนี้รับฟรี เคลือบฟลูออไรด์

Oct
18
สิทธิประกันสังคม ขูดหินปูน วันนี้รับฟรี เคลือบฟลูออไรด์

สำหรับผู้ประกันตน ประกันสังคมทุกโรงพยาบาล
⭕️ขูดหินปูน แถม เคลือบฟลูออไรด์ ⭕️ 
โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ในวงเงิน 900 บาท
สนใจรับบริการ แผนกทันตกรรม ชั้น 2 ตึกใหม่
 โทร 053 200 002 ต่อ 2271
หรือ 053 200 930

ปกส+ฟลูออไรด์66-01.jpg (2.78 MB)

ผู้ประกันตนประกันสังคมทุกโรงพยาบาล สามารถ
ใช้สิทธิทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ตามเงื่อนไขของประกันสังคม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์
เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี
2. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วนให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียม
เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น
3. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียม
เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น