หน้าแรก >> สิทธิสวัสดิการรักษาข้าราชการไทย

Mar
10
สิทธิสวัสดิการรักษาข้าราชการไทย

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอร่วมกับโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลาง

ให้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลกับข้าราชการไทย

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้ป่วยที่มีสถานะเป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ รวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิข้างต้น ( บิดา,มารดา,คู่สมรส,บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ขั้นตอนการรับบริการ

1. ตรวจสอบสิทธิ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและรับทราบเงื่อนไขในการใช้สิทธิ (สามารถใช้บัตรข้าราชการแทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ )

2. กรณีสามารถใช้สิทธิได้ สามารถนัดวันและสอบถามรายละเอียดค่ารักษาส่วนเกินที่ต้องจ่าย

3.เข้ารับการรักษาตามวันเวลาที่นัดหมาย

4.ลงนามในแบบตอบรับ การขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วนใน

5. ชำระค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่เกิน

ราชการ-10.jpg (8.12 MB)

ราชการ-09.jpg (8.72 MB)

ราชการ-08.jpg (8.58 MB)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานเวชระเบียน หน่วยลงทะเบียน       โทร. 053 200 002  

กรมบัญชีกลาง Call Center           โทร. 02-270-6400 , www.cgd.go.th