หน้าแรก >> โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

Jan
17
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

love02.jpg (227 KB)

อัตราค่าบริการครอบคลุมสิทธิประโยชน์

1. ค่าห้องพักเดี่ยว (1,400 บาท) กรณีประสงค์เข้าพักห้องคู่ รับส่วนลด 500 บาท/คืน จากโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
2. ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร และชุดรับผู้ป่วย
3. ค่าห้องรอคลอดและห้องคลอด ค่าเครื่องมือควบคุมการหยดสารละลายในหลอดเลือดดำ ค่าตรวจติดตามชีพจรของทารกในครรภ์อย่างต่อเนื่อง
4. ค่าแพทย์ ผู้ดูแลรักษารวมค่าทำคลอด
5. ชุดของขวัญสำหรับทารกแรกคลอด

 

อัตราค่าบริการเหมาคลอด ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

1. การคลอดทารกแฝด
2. กรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีโรคประจำตัว หัวใจ เบาหวาน ความดัน ติดเชื้อ เป็นต้น
3. กรณีที่ทารกคลอดออกมามีภาวะผิดปกติ เช่น ขนาดและน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ ตัวเหลือง อวัยวะบางส่วนผิดปกติ อันมีผลมาจากความผิดปกติแต่กำเนิด
4. กรณีจำนวนวันพักฟื้นใน รพ. มากกว่าที่กำหนด
5. กรณีเลือกโปรแกรมคลอดธรรมชาติ แต่คลอดไม่ได้ ต้องผ่าคลอดจะมีค่าใช้จ่ายในห้องรอคลอด
6. ไม่สามารถนำส่วนลดทุกประเภทมาใช้จ่ายร่วมได้
7. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในโปรแกรม

8.ค่าใช้จ่ายของทารก (คลอดธรรมชาติ 6,500 บาท ผ่าตัดคลอด 7,500 บาท)

9.กรณีที่ฝากทารกเลี้ยงในเวลา 20:00 น.- 08:00 น. มีค่าฝากเลี้ยง 900 บาท/วัน

10.กรณีที่ใช้บริการห้องคลอด สำหรับการคลอดนอกเวลาทำการ 22.00-06.00 น.จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3000 บาท

ค่าใช้จ่ายของทารกที่ไม่รวมโปรแกรมเหมาคลอด

1. ค่าใช้จ่ายทารกคลอดธรรมชาติ 5,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายทารกผ่าตัดคลอด     6,000 บาท

- วัคซีนทารกแรกเกิด (BCG) วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เข็มแรก (ยกเว้น การฉีดภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ(HBIG)กรณีมารดาเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี,Vit K1)

- ตรวจเลือดหาภาวะบกพร่องไทรอยด์์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในทารก

- ตรวจหากรุ๊ปเลือด และตรวจภาวะบกพร่องเอนไซน์ G6PD

- ค่าเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์

 


สำหรับคุณแม่ที่ถือบัตรประกันสังคม รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ

ลด 10 % กรณีคลอดธรรมชาติ 

ลด 5 % กรณีคลอดแบบไร้ความเจ็บปวดหรือผ่าตัดคลอด 

ประกันสังคม รพ.อื่น ลด 5% สำหรับค่าดูแลบุตร 

ส่วนลด 10 % กรณีมารดาและทารกจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมจากปกติ 


set-LR.jpg (304 KB)

หมายเหตุ : โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายและโปรแกรมลูกรัก โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลง
ราคาหรือข้อความใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว 
ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมขายอื่นๆ รวมถึงบัตรส่วนลดอื่นๆได้


สอบถามเพิ่มเติมแผนกสูติ-นรีเวช 053-200-002 ต่อ 2281

กรณีฉุกเฉิน ติดต่อ 053-200-002 ต่อ 11

Download PDF. http://www.chiangmaiklaimor-hosp.com/upload/file-1580282962.pdf