หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร

ชื่อ - สกุล นพ.อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร
แผนก สูตินรีเวช
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา