ระบบจองวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน


ทางรพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม และ วัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็มกระตุ้นภูมิ (Booster Dose) เข็ม 3 โดยเข็มกระตุ้นภูมิ (เข็มที่ 3) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" หรือวัคซีนชนิดอื่นครบ 2 เข็มมาแล้วเป็นเวลา 3-6 เดือน ปริมาณวัคซีนที่จะได้รับ โมเดอร์นา 50 ไมโครกรัม (ครึ่งโดส) : ซิโนฟาร์ม (0.5 มิลลิลิตร)

กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนทำการจอง

เงื่อนไข
  1. ทางรพ.จะทำการจัดสรรวัคซีน ให้ท่านตามลำดับวันที่ท่านชำระเงิน
  2. ท่านสามารถจองวัคซีนซิโนฟาร์ม และ วัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็มกระตุ้นภูมิ และรับบริการฉีดวัคซีน ได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเท่านั้น
  3. ท่านต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี
  4. ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น
  5. กรณีจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงิน ยกเว้นโรงพยาบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้
  6. เวลาในการรับบริการ คือ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ บริเวณที่ทางรพ.ได้จัดเตรียมไว้
  7. กำหนดเริ่มฉีด เข็มกระตุ้นภูมิ (เข็มที่ 3) : โมเดอร์น่า ประมาณวันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป , ซิโนฟาร์ม วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป
  8. การลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 รายการการโอนเงิน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสถานะการชำระเงินของผู้ลวทะเบียน

ราคาวัคซีน รวมค่าบริการ สำหรับท่านที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ประสงค์รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 (วัคซีนซิโนฟาร์ม(0.5 มิลลิลิตร) และ วัคซีนโมเดอร์นา (50 ไมโครกรัม)) ราคาบริการเข็มละ 999 บาท/เข็ม กรณีท่านประสงค์รับโมเดอร์น่าเต็มโดส ( 100 ไมโครกรัม )ราคาบริการเข็มละ 1,650 บาท หมายเหตุ : องค์การเภสัชกรรมจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนในขนาดความแรง 100 ไมโครกรัมต่อโดส ในส่วนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองนี้ เป็นวัคซีนสำหรับกระตุ้นภูมิ หรือเข็มที่ 3 หรือ 4 มีขนาด 50 ไมโครกรัม ( ครึ่งโดส )

คำแนะนำ :
การโอนเงินกรณีที่มีการจองวัคซีนเข้ามาพร้อมกันหลายๆ ท่าน แนะนำให้แยกโอนมาเป็นรายคน เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่บัญชี
และกรณีที่โอนให้ท่านอื่นๆ ห้ามใช้เลขบัตรประชาชนเดียวกัน แนะนำให้ใช้เลขบัตรประชาชนของผู้ฉีดวัคซีน


หมายเหตุ :
ทางรพ.จะไม่มีการส่งข้อมูลหลังจาการลงทะเบียนสำเร็จ วันนัดหมายฉีดวัคซีนไปทางอีเมล์หรือ smsให้ท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้ทำการนัดหมายวันฉีดวัคซีนด้วยตัวของท่านเอง โดยหลังจากที่ท่านลงทะเบียนและแจ้งชำระเงินเรียบร้อย ภายใน 2-4 วันทำการ ท่านจึงจะสามารถเลือกวันนัดหมายได้ จากหน้า "ตรวจสอบ/เลือกวันฉีด"
ตรวจสอบ/เช็คลำดับคิว