ตรวจสอบสถานะการจอง

(สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันไว้แล้วเท่านั้น)


คำแนะนำ
กรณีที่ท่านสืบค้นไม่พบข้อมูลเนื่องมาจากสาเหตุ
    กระบวนการลงทะเบียนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ท่านลงทะเบียนมาใหม่และแนบหลักฐานการชำระงินให้เรียบร้อย