บริการเอกสารทางการแพทย์
    เอกสารทางการแพทย์
 • ใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการขอทำใบขับขี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
 • ใบรับรองแพทย์ศึกษาต่อในประเทศ / ต่างประเทศ
 • ใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ / เอกชล
 • ใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ใบรับรองแพทย์เพื่อศึกษาวิชาทหาร
 • ใบรับรองแพทย์กรณีลาสิกขาบท
 • ใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบอาชีพขายอาหาร
 • ใบรับรองแพทย์กรณีใช้เกี่ยวกับประกันชีวิต
 •     ขั้นตอนในการขอเอกสาร
  1. ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 1
  2. ค่าธรรมเนียม ตามประเภทของเอกสาร
  3. การขอรับเอกสาร
      เอกสารประกอบการขอ
  1.สำเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่/ Passport
  2.กรณีเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้สูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็ก
  3.บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน กรณีขอใบเคลม