รางวัลและการประกันคุณภาพบริการ


ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร
 • ได้รับรางวัลการบันทึกข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุผ่านระบบ e-claim "โครงการ RVP e-claim Award" ประเภทโรงพยาบาลประจำภาคเหนือตอนบนอันดับที่ 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
 • เข้าร่วมเป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก สาขาโลหิตวิทยา สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ประจำปี 2548 – 2556
 • ได้เข้าร่วม External Quality Assessment Program. In Serum Chemistry : EQA : SCEQA Center – Thailand 2013
 • ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจแอนติเอชไอวีแห่งชาติจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2556
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best OPD Cashless Service Award AACP ปี 2552จาก บริษัท อยุธยาอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Practice of Ayudhya Allianz C.P's Service Award ปี 2551 - 2552 จาก บริษัท อยุธยาอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
 • รางวัลรองชนะเลิศ Best Overalll Service Provider Award ปี 2552 จาก บริษัท อยุธยาอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
 • ได้เป็นผู้สนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ของเทศบาลป่าแดด ประจำปี 2551
 • ได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลคนกินนมแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติ "เดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2551
 • ได้รับรางวัลที่ 2 เรื่อง ผลการปฏิบัติงานด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ระดับพื้นฐาน (BLS) ประจำปี 2551 จากสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • ได้รับรางวัลผลงานเด่นในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการส่งรายงาน 506 อย่างต่อเนื่อง
 • ได้รับการรับรองให้ผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2552 - 2553
 • ได้รับเกียรติบัตรแสดงการ เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมใหม่ในการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันพัฒนศาสตร์
 • ได้รับการรับรองให้เป็นสถานพยาบาลเอกชนที่จะได้บริการตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการให้แก่คนพิการ เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ จาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เมื่อ ปี 2553จนถึงปัจจุบัน
 • ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานแนวทางการดำเนินงานวัณโรคแห่งชาติภายใต้การสนับสนุนจากโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค รอบที่ 6 ระยะที่ 2 ปีที่ 3 - 5 ระหว่างปี 2553
 • 2555จาก กรมควบคุมโรค
 • ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่าย palliative care , Stroke และ MI fast Track. กับ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2553
 • ได้รับรางวัลการบันทึกข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุผ่านระบบ e - claim "โครงการ RVP e - claim Award" ประเภทโรงพยาบาลประจำภาคเหนือตอนบนอันดับที่ 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
 • ได้รับรางวัลสถานประกอบการยอดเยี่ยมให้ความร่วมมือควบคุมป้องกันโรคเอดส์ ปีพ.ศ.2553
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจแอนติเอชไอวีแห่งชาติ ปี 2553 - 2554
 • เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย (ระยะที่ 2) ประจำปี 2554จาก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • เข้าร่วมโครงการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 (ณ รพ.ประสาทเชียงใหม่)
 • ได้รับเกียรติบัตรในการสนับสนุนกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์พิมานเด็ก ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าแดด ณ วันที่ 22 มกราคม 2554
 • ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การป้องกันควบคุมวัณโรคในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่และเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 และเรื่อง การดำเนินงานควบคุมวัณโรคในพื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
 • ได้คะแนนสูงสุดจากการตรวจสอบเวชระเบียนประจำปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดให้มีการตรวจสอบเวชระเบียนแบบไขว้ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2553 และได้คะแนนเป็นอันดับที่ 2 ในปี 2554
 • ในงานระดับชุมชน ได้รับการคัดเลือกจากชุมชน และจากจังหวัดให้เป็นตัวแทนรพ.เอกชน ที่จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชน ต.ป่าแดด และระดับจังหวัด ในการลงนามร่วมมือควบคุมการแพร่กระจายวัณโรคปอดประจำปี 2554
 • ได้รับรางวัลและการคัดเลือกจากบริษัทประกันชีวิตเอไอ เอ ว่าเป็นรพ.ระดับ Gold ในปี พ.ศ. 2554 - 55
 • ได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางาน รับรองให้เป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศตามมาตรา 36(2) แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2537 ให้ตรวจสุขภาพคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศได้ทุกประเทศ ยกเว้น การตรวจสุขภาพคนหางานเพื่อไปทำงาน ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศอิสราเอล ประเทศบรูไน และไต้หวัน ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน
 • ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจคนงานไปทำงานต่างประเทศ ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าวด้วยการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนงานไปทำงานต่างประเทศ โดยกรมการจัดหางาน ตั้งแต่ปี 2550จนถึงปัจจุบัน
 • ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ การตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี 2551จนถึงปัจจุบัน
 • ได้รับประกาศนียบัตร จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการเป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ประจำปีงบประมาณ 2553 ,2555 สาขาเคมีคลินิก สาขาโลหิตวิทยา สาขาธนาคารเลือด สาขาจุลชีววิทยาคลินิก สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
 • ได้รับประกาศนียบัตร จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการมีผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2555 สาขาธนาคารเลือด สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
 • ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการแจ้งข่าวรายงานผู้ป่วยโรคเร่งด่วน โรงพยาบาลเอกชนและนอกสังกัด ประจำปี 2555
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2556 ระดับเงิน ประเภท ห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข