รางวัลและการประกันคุณภาพบริการ


การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ) : HA
  • ได้รับกิตติกรรมประกาศบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลปี 2550 และได้รับกิตติกรรมประกาศบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน