รางวัลและการประกันคุณภาพบริการ


มาตรฐาน ISO 15189 : 2007
  • ได้รับประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2556 ระดับเงิน ประเภท ISO 15189 และประเภท ห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2007 และข้อกำหนด เงื่อนไขการรับรองความสามารถ 32 รายงาน จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ 2551 และผ่านการรับรองครั้งที่ 2 เมื่อ ปี พ.ศ. 2553 และได้รับการต่ออายุใบรับรองจนถึงปัจจุบัน
  • ได้รับประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการความร่วมมือการทดสอบทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2556 ประเภท ISO 15189 จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • ได้รับประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2556 ระดับเงิน ประเภท ISO 15189 จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข