รางวัลและการประกันคุณภาพบริการ


มาตรฐานคุณภาพระบบ ISO 9001 : 2000 จาก บริษัท United Registrar of Systems Ltd. (URS)
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งระบบ ISO 9001 : 2000 จาก บ.URS ปี พ.ศ. 2547 และได้อัพเกรดเป็น ISO 9001 : 2008 ปี พ.ศ. 2553