รางวัลและการประกันคุณภาพบริการ


รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ในการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ประจำปี 2560


มาตรฐานคุณภาพระบบ ISO 9001 : 2000 จาก บริษัท United Registrar of Systems Ltd. (URS)


มาตรฐาน ISO 15189 : 2007


การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ) : HA (ขั้นที่ 3)


ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร