ออกให้บริการคัดกรองความเสี่ยงของโรคตามฤดูกาล

          ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโรคที่มาตามฤดูกาล และโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน ทางโรงพยาบาลจึงจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน โดยการคัดกรองเบื้องต้นของโรคต่างๆที่มาตามฤดูกาล เช่นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคไข้เลือดออก รวมทั้งโรคเบาหวานความดัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน ทั้งนี้การให้บริการต่างของทางโรคพยาบาลยึดหลักปรัชญาของทางโรงพยาบาล เราจะดูแลท่านประดุจคนในครอบครัว
ภาพกิจกรรม