กิจกรรมภายในองค์กร รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ

          ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาด้านสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล จึงกิจกรรมนี้ภายในโรงพยาบาลเพื่อให้ได้ทราบวิธีการดูแลสุขภาพของตัวเอง รวมถึงขาดความตระหนักในการดูแล ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในระยะยาว ซึ่งเหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันเนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมัน โรคอ้วน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จึงได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจัดโครงการประกันสังคมรวมพลัง ลดน้ำหนัก ป้องกันโรค ในสถานประกอบการ ทั้งนี้โดยเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใส่ใจดูแลตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย