หน้าแรก >> เกี่ยวกับเรา >> การรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ผ่านการรับรองมาตรฐาน คุณภาพโรงพยาบาล และการบริการสุขภาพ ขั้น 3 (Hospital Accreditation)

HA-3.jpg (1.11 MB)

 ได้รับรองมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ในการประเมินคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์ประจำปี 2560

2560.jpg (692 KB)

มาตรฐานคุณภาพระบบ ISO 9001 : 2000 จาก บริษัท United Registrar of Systems Ltd. (URS)

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งระบบ ISO 9001 : 2000 จาก บ.URS ปี พ.ศ. 2547 และได้อัพเกรดเป็น ISO 9001 : 2008 ปี พ.ศ. 2553

มาตรฐาน ISO 15189 : 2007

  • ได้รับประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2556 ระดับเงิน ประเภท ISO 15189 และประเภท ห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2007 และข้อกำหนด เงื่อนไขการรับรองความสามารถ 32 รายงาน จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ 2551 และผ่านการรับรองครั้งที่ 2 เมื่อ ปี พ.ศ. 2553 และได้รับการต่ออายุใบรับรองจนถึงปัจจุบัน
  • ได้รับประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการความร่วมมือการทดสอบทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2556 ประเภท ISO 15189 จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • ได้รับประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2556 ระดับเงิน ประเภท ISO 15189 จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  
การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ) : HA
  • ได้รับกิตติกรรมประกาศบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลปี 2550 และได้รับกิตติกรรมประกาศบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน